+48 15 822 98 52 Pon- Pt 08:00 - 16:00 ul. Mechaniczna 5, 39-400 Tarnobrzeg mail@tarkon.pl projekt@tarkon.pl

Ogólne warunki zamówienia

DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług TARKON Sp z o.o z siedzibą
w Tarnobrzegu  stosuje się następujące terminy i definicje:

ZAMAWIAJĄCY –             Tarkon Sp z o.o.

ul. Mechaniczna 5

39- 400 Tarnobrzeg, Polska

NIP 867-19-70-764

Regon 831200075

KRS 0000109249

USŁUGA – zespół czynności wykonywanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na rzecz ZAMAWIAJACEGO w wyniku realizacji złożonych przez ZAMAWIAJACEGO zamówień, w celu zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych.

DOSTAWCA – spółka, firma, przedsiębiorstwo lub inna instytucja (organizacja), która dostarcza przedmioty materialne lub świadczy usługi, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarła umowę dostawy lub sprzedaży TOWARÓW i/lub umowę o świadczenie USŁUG na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, jak również inną umowę o podobnym charakterze. Do dostawców zalicza się również przewoźników.

TOWAR – wszelkie TOWARY stanowiące przedmiot zamówienia złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO m.in.: materiały, podzespoły, mechanizmy, części, etc. stosowane w procesie produkcyjnym mające wpływ na jakość wyrobów produkowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO,

ZAMÓWIENIE – dokument generowany z systemu komputerowego powiązany bezpośrednio
z zapotrzebowaniem. Określa zamawianą przez ZAMAWIAJĄCEGO USŁUGĘ/TOWAR, ilość, cenę zakupu, warunki płatności, warunki i termin dostawy oraz inne istotne szczegóły związany z jego realizacją.

OWZ – Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług przez TARKON Sp z o.o z siedzibą w Tarnobrzegu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których ZAMAWIAJĄCY, dokonuje zakupu TOWARÓW i/lub usług określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.

2.   Odstępstwo od postanowień OWZ może mieć miejsce jedynie w przypadku zapisów zawartych
w zamówieniu/umowie, które mają charakter nadrzędny nad OWZ, w sytuacji wcześniejszego indywidualnego doprecyzowania szczegółowych warunków zamówienia z Dostawcą.

3.   Numer zamówienia lub numer referencyjny  należy przywołać na fakturze, dokumentach WZ oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zamówieniem. 

4.   Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia  wraz z ewentualnymi uwagami powinno być potwierdzone pisemnie (pismo, e-mail) przez DOSTAWCĘ w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez DOSTAWCĘ w wyżej wymienionym terminie, traktowane będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO jako milczące przyjęcie przez DOSTAWCĘ zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu oraz zgodnych z OWZ. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.

5.   OWZ podane są do wiadomości i akceptacji przez DOSTAWCĘ na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO: www.tarkon.pl .

§ 2. WARUNKI DOSTAWY

1.      Zamówione TOWAR/USŁUGA zostaną dostarczone przez DOSTAWCĘ do miejsca wskazanego
w zamówieniu. DOSTAWCA ma obowiązek ubezpieczyć TOWAR od wszelkiego ryzyka
w transporcie. 

2.      DOSTAWCA jest zobowiązany do zapakowania TOWARU w sposób zapewniający dostarczenie TOWARU w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do TOWARU dokumentów w języku polskim lub innym zgodnie ze zleceniem, dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty. 

3.      Brak dokumentów wymienionych w punkcie 2 §2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.

4.      Odbiór TOWARU będzie możliwy w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00, chyba, że
w zamówieniu wskazano inaczej.

5.      Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące i po stronie DOSTAWCY jest ich dotrzymywanie. 

6.      Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO, pod adresem wskazanym w zamówieniu i po potwierdzeniu przyjęcia wyrobu przez osobę uprawnioną do przyjęcia wyrobu.

7.      DOSTAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania. 

8.      Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych. DOSTAWCA zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

8.1. w przypadku opóźnienia w dostawie zamówienia – w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, –  do wysokości 10% wartości zamówienia brutto, 

8.2   w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze TOWARU
– w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,
– do wysokości 10% wartości zamówienia brutto, 

8.3   w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od zamówienia, z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY lub gdy DOSTAWCA odstąpi od zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,
– w wysokości do 10% wartości zamówienia brutto, 

8.4   w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 1% wartości zamówienia brutto należnego DOSTAWCY za każdy dzień opóźnienia do 10% wartości zlecenia brutto .

9.      Jeżeli wystąpienie wady TOWARU objętego gwarancją spowoduje obciążenie ZAMAWIAJĄCEGO kosztami postoju instalacji, wówczas ZAMAWIAJĄCY obciąży DOSTAWCĘ roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas postoju instalacji.

10.   ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia DOSTAWCY.

11.   ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości. 

12.   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

§ 3. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.      Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez DOSTAWCĘ gwarancji i rękojmi na dostarczone TOWARY lub USŁUGI.

2.      Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia dostawy lub daty protokołu odbioru/uruchomienia. 

3.      Jeżeli w okresie gwarancji ZAMAWIAJĄCY uzna, iż TOWAR lub USŁUGA posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia DOSTAWCY reklamacji, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. DOSTAWCA zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez ZAMAWIAJĄCEGO DOSTAWCA nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że DOSTAWCA takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

4.      DOSTAWCA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez ZAMAWIAJĄCEGO, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe
 – dostarczyć nowy, wolny od wad TOWAR lub USŁUGĘ objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, ZAMAWIAJĄCY, na wniosek DOSTAWCY, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w punkcie 4 §3.

6.      DOSTAWCA podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego TOWARU lub USLUGI,  DOSTAWCA wykona na własny koszt demontaż wadliwego TOWARU oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego TOWARU objętego gwarancją.
W sytuacji, gdy możliwe będzie usunięcie wady TOWARU poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, DOSTAWCA – za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO – dokona naprawy TOWARU w miejscu jego położenia/zamontowania.

7.      Jeżeli DOSTAWCA dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego TOWARU objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw TOWARU objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad TOWARU objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli DOSTAWCA wymienił część TOWARU objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady TOWARU objętego gwarancją, ZAMAWIAJĄCY nie mógł z niego korzystać. 

8.      W przypadku wymiany przez DOSTAWCĘ wadliwego TOWARU objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy DOSTAWCA zobowiązany jest do odbioru od ZAMAWIAJĄCEGO wadliwego TOWARU objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

9.      Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego TOWARU objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

10.   W wypadku, gdy DOSTAWCA uchybi terminowi usunięcia wady TOWARU objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego TOWARU objętego gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze
o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników ZAMAWIAJĄCEGO/Inwestora w jego obsłudze w terminie 3 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad. 

11.   Jeżeli DOSTAWCA odmówi usunięcia wady TOWARU objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w punkcie 4 §3 lub określonym na w punkcie 5 §3 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko DOSTAWCY. 

12.   DOSTAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady. 

13.   DOSTAWCA dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy TOWARU kartę gwarancyjną. 

14.   Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.

15.   DOSTAWCA udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące licząc od dnia wskazanego w zamówieniu. 

16.   DOSTAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że ustalono indywidulanie z Dostawcą dłuższy termin.

17.   ZAMAWIAJĄCY może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne TOWARU umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

18.   Wszelkie oświadczenia DOSTAWCY w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 4. CENY I PLATNOSCI

1.      Ceny podane w zamówieniu/ umowie są stałe i nie podlegają zmianom.

2.      Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT w terminie płatności ujętym na zamówieniu. 

3.      Wszystkie faktury DOSTAWCY zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia lub numer referencyjny . Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty. 

4.      Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury DOSTAWCY. 

DOSTAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności na osoby trzecie

§ 5. PODWYKONAWSTWO

1.      W przypadku realizacji zamówień dotyczących usług podwykonawstwo przez osoby trzecie jest dozwolone, jeżeli DOSTAWCA poinformuje o tym ZAMAWIAJĄCEGO, a ten wyrazi pisemną zgodę. Zgoda ZAMAWIAJĄCEGO musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

2.      DOSTAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

§ 6. POUFNOŚĆ

1.      Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem,
w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności ZAMAWIAJĄCEGO, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez DOSTAWCĘ do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności ZAMAWIAJĄCEGO, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również po jej zakończeniu. Zobowiązanie zachowania  poufności  trwa  po  wykonaniu dostawy przez czas 5 lat.

2.      W przypadku naruszenia zobowiązania wyrażonego w punkcie 1 §6, DOSTAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia od DOSTAWCY odszkodowania na zasadach ogólnych,
w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 7. OCHRONA ŚRODOWISKA, BHP, ZACHOWANIA ETYCZNE

 1. DOSTAWCA zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalność z przestrzeganiem obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju.
 2. DOSTAWCA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych wynikających
  z zapisów BHP.
 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do przestrzegania wartości i zasad etycznych opisanych
  w Kodeksie Etyki Grupy Tarkon dostępnym na stronie www.tarkon.pl
 4. DOSTAWCA zobowiązuje się do stosowania w swej działalności wyłącznie materiałów i surowców dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej. Dostawca nie używa materiałów i surowców wpisanych na listę materiałów zabronionych do stosowania w UE.
 5. DOSTAWCA deklaruje, że dostarczane przez niego towary nie są tzw. towarami podwójnego zastosowania to znaczy dostarczanymi do zakładów o charakterze zbrojeniowym.
  W przeciwnym przypadku ZAMAWIAJĄCY żąda ujawnienia takiej informacji.

§ 8. SPRAWY SPORNE

1.      Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

3.      Niniejsze OWZ wchodzą w życie z dniem 25.05.2020.