+48 15 822 98 52 Pon- Pt 08:00 - 16:00 ul. Mechaniczna 5, 39-400 Tarnobrzeg mail@tarkon.pl projekt@tarkon.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATORA  DANYCH  OSOBOWYCH

SPÓŁKI TARKON SP. ZO.O.

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

z tym związanych.

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka TARKON SP. ZO.O. zwana dalej „Administratorem”.

2.   Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

We wszystkich aspektach dotyczących  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  przysługujących Panu/Pani prawach wynikających z RODO można kontaktować się

z Administratorem Danych Osobowych w TARKON Sp. o.o. ul. Mechaniczna 5, 39-400 Tarnobrzeg lub poprzez e-mail: ……..

3.   Pani/pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • realizacją umów zawartych z kontrahentami Tarkon Sp.z.o.o.
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych lub ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
 • do czasu wycofania zgody lub jeżeli stwierdzi się że dane się zdezaktualizowały,
 • osoba przekazująca dane w każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych jeżeli nie wyraża zgody aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celach wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią

6.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu

w Tarkon Sp. o.o.  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

 • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 • w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) i nie będą profilowane.